Z-PÕLVKOND KUI BRÄND. Z-GENERATION AS A BRAND

Et tööjõuturul toimuv sagimine on uuemal ajal peaasjalikult z-põlvkonna vajadustest tõukuv, on oluline aru saada Z-de väärtusmaailmast ning kujundada oma brändi nende arusaamu silmas pidades.

*Z-põlvkond ehk generatsioon Z, kõnekeelselt zuumerid (inglise keeles Zoomers), on demograafiline rühm, mis järgneb Y-põlvkonnale. Üldiselt määratletakse nende sünniaastate vahemikku 1990. aastate keskpaigast kuni 2010. aastate alguseni.

Tea Teesalu ja Ants Lusti strateegilise disaini agentuurist Identity portreteerivad vaatlusalust põlvkonda värske pilguga läbiviidud uuringute baasil. Samuti tuuakse välja, kuidas Z-põlvkonna väärtusi on võimalik oma brändi sisse põimida, et see oleks ettevõttele kasulik. Tea, lisaks sisulisele tööle, rikastab oma generatsiooni ka sisekaemusliku vaatega.

MILLISED ON Z-PÕLVKONNA VÄÄRTUSED?

Z-põlvkond peab enda olulisemateks väärtusteks edumeelsust, lojaalsust, kindlustunnet, ausust ja iseseisvust. See väljendub nende jaoks ambitsioonis pürgida alati kõrgemale, olla oluliste inimeste jaoks lojaalsed, omada teatud kindlust loovaid aspekte kas tööplaanis või eraelus, olla aus nii endi kui teiste vastu ning leida iseseisvus, mis võimaldab neil ise otsuseid langetada ja enda elu eest vastutust võtta.

Antud põlvkonna noored ei nõustu stereotüüpse kirjeldusega, et neid võib nimetada lumehelbekesteks – nad leiavad, et ühe generatsiooni sees leidub väga mitmekülgsete eesmärkidega inimesi, mistõttu ei saa omistada ühte kirjeldust terve põlvkonna inimestele. Nende endi ja juhtide kogemusest Z-põlvkonna noortega leitakse, et antud põlvkond on suurte muutuste maaletoojad ja algatajad, kes otsivad pidevalt uusi viise, kuidas asju teisiti teha, püüelda parema elu poole ning luua suuri muutusi juba väga noorena, mis on lumehelbekese stereotüübile täielik vastand.

Z-PÕLVKONNA VÄÄRTUS JUHTIDE SILMIS

Juhid näevad Z-põlvkonna suurima väärtusena nende julgust, mida peetakse nii negatiivseks kui positiivseks faktoriks, kuid tegu on omadusega, mis on juhtidele ettevõttesiseselt väga oluline ja võimaldab esile kutsuda muudatusi, mida ehk teiste generatsioonide töötajad teha ei julgeks. Samuti nähakse väga olulise väärtusena nende ambitsioonikust ja tahet püüelda alati paremuse poole – antud aspekt arendab nii inimest ennast kui ka teda ümbritsevaid tiimiliikmeid ning ei lase ettevõttel mugavustsooni langeda.

Võrreldes vanemate generatsioonide töötajatega peavad Z-põlvkonna noored endid tugevalt õpihimulisemaks, mis toetab ka ettevõtte pidevat arengut.Selle najal toimuv ettevõtete areng on vähem sunnitud ja rohkem orgaaniline muutus, mida noored suudavad esile kutsuda. Juhtide jaoks oli üsna keeruline välja tuua Z- põlvkonna selgeid eeliseid teiste generatsioonide ees, kuid sellegipoolest tajuvad juhid tunnetuslikult selle põlvkonna noorte rolli olulisust nende tänastes ettevõtetes ning ei pea neid pelgalt alustavateks ja valdkonda sisenevateks töötajateks. Selle asemel leitakse, et Z-põlvkonna töötajad sisenevad tööturule juba kindlate eesmärkide ja märksa suurema teadmistepagasiga, mida nad on omandanud tänu tehnoloogia ja innovatsiooni arengule lapsepõlvest saati.

Z-põlvkonna väärtused ei erine suuresti teiste generatsioonide väärtustest, kuid tööalaselt eristuvad nad selgelt oma tahtejõu ja muudatuste algatamise sooviga, mida paljud juhid peavad justkui mootoriks, mis ettevõtet käimas hoiab. Juhid peavad kõige muu hulgas neid ka väljakutsetete esitajateks, kes hoiavad kogu tiimi noortemeelsetena ning kes soovivad veeta vaba aega oma tiimiliikmetega, mis aitab ka olemasolevat tiimi paremini ühendada.

Z-PÕLVKONNA OOTUSED TÖÖANDJALE JA BRÄNDILE

Z-põlvkond ootab tööandjalt-ettevõttelt paindlikkust, vabadust, häid töötingimusi ja arenemisvõimalusi. Nad ei soovi käia tööl ainult raha pärast, vaid soovivad luua oma tööga väärtust ning näha oma töös ka nende isiklikku arengut toetavaid aspekte, mille najal edasi pürgida. Nad on nõus olema ühele brändile lojaalsed, kui nende tööalased ootused vastavad tegelikkusele ning nad tunnetavad arengu olemasolu ettevõttesiseselt.

Ettevõtted peavad selle põlvkonna noorte jaoks olema selliseid, kus tahetakse tööd teha ning mis ei mõjuks kohustusena. Samuti soovivad nad tunnetada, et töö ei takista neil oma eraelu elamast ning kuigi vahel võivad töö ja eraelu piirid hägustuda, siis on neil võimalus hoida mõlemat aspekti tasakaalus kontrollides ise nende vahekorda.

Z-PÕLVKONNA HOIAKUD ORGANISATSIOONIKULTUURI

Z-põlvkond on valmis üsna kiirelt omandama ettevõtetes juurutatud väärtusi ja kultuuri ning ei näe praeguste töökohtade puhul ka suuri puuduseid. Küll aga on Z-generatsioonijaoks on primaarse fookusega neid ümbritsevad inimesed ning tunnetus, mis kaasneb tiimitööga ning ühiste eesmärkide jagamisega. Noored vajavad vanemate põlvkondadega võrreldes ehk rohkem tuge, kiitust ja julgustust, kuid head suhted on nende jaoks üks olulisemaid kultuurilisi aspekte, mis võimaldab neil endil tööl areneda.

Z-põlvkonna noored looksid enda ettevõttes samasuguse struktuuri ning töökorralduse ja -kultuuri nagu on nende endi töökohtadel praegu. Z-põlvkonnale kõige olulisemaks kriteeriumiks töökohal on vabadus, kuid paljud nendivad, et liigne vabadus tekitab neis ebamugavust ja segadust, mistõttu on ideaaliks olukord, kus ettevõtte tegutsemise alustalad, väärtused ja normid on paigas, kuid ülejäänud aspektide suhtes valitseb vabadus. See võimaldab noortel tööülesandeid täites ise orienteeruda ning võtta vastutust oma töö eest, tundes samal ajal, et nad tegutsevad ühe struktuuri raamides. webtailor

MILLINE ON Z-PÕLVKONNA VÄÄRTUSPAKKUMINE BRÄNDILE?

Z-põlvkonna noori peetakse selle kõrval oluliseks osaks ettevõtte arengusnende roll on mõelda teisiti ja olla uute muutuste algatajaks. Samuti peetakse oluliseks nende tugevat ambitsiooni luua oma tööga väärtust ja tähendust, sest seetõttu on nad valmis süvenema endale huvipakkuvatesse teemadesse ja keskenduma selle kõrval vähemtähtsatele tööalastele aspektidele. Z-põlvkonna noorte väärtused kanduvad tugevalt üle ka nende tööeetikasse ja -ambitsioonidesse, mistõttu otsivad nad kõiges oma elus tähendust. Z-põlvkonna jaoks peab bränd hoidma nendega samu väärtusi ja  arendama neid viisidel, mis aitaks neil kõrgemale pürgida.

Tea Teesalu, Ants Lusti

VÕTA ÜHENDUST
Identity OÜ
© Identity OÜ 2024
Infopäring